กำไรของการเกษตรยุคใหม่ที่ซ่อนอยู่ใน Big Data ที่เกิดจาก IoT Solution
image

กำไรของการเกษตรยุคใหม่ที่ซ่อนอยู่ใน Big Data ที่เกิดจาก IoT Solution

เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว์ของคุณได้ สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมในบริเวณที่เพาะปลูก สามารถติดตามสภาวะและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแปลงเพาะปลูกได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณเพิ่มคุณภาพ และเพิ่มปริมาณผลผลิตได้อีกด้วย

Smart Farm หลายแห่งได้เริ่มมีการใช้ IoT Solution ติดตั้งเซ็นเซอร์ และ จัดทำระบบวัดค่าแสดงผล รวมไปถึงการสร้าง ระบบควบคุมผ่าน Smart Device เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการ และเฝ้าดูสถานการณ์รอบๆ แปลงเพาะปลูกได้ สามารถช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที แต่เหนือไปกว่านั้น ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบ และ แม่นยำ จะนำประโยชน์มหาศาลมาสู่ธุรกิจคุณได้อย่างคาดไม่ถึง

มาลองดูกันว่าประโยชน์จาก Big Data ที่เกิดจาก IoT Solution นั้นจะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว์ ได้อย่างไร

image

การจัดทำฐานข้อมูลของการเกษตร จะทำให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโต และปริมาณของผลผลิต ได้แก่ ปริมาณ สัดส่วน และช่วงเวลาของธาตุอาหารที่พืชต้องการ ของแต่ละสายพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไป สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อศักยภาพการเติบโต ปริมาณน้ำตามความต้องการของต้นพืช ภายใต้สภาพอากาศต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถใช้ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตได้

image

( ตัวอย่าง : ผลทดลองให้ชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเรือน จำนวน 2,500 ก้อน เปรียบเทียบโรงเรือนที่ใช้ ระบบ IoT ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น กับโรงเรือนที่ใช้ระบบดั้งเดิม ผ่านไปช่วงระยะเวลา 5 เดือน )

image

การจัดทำฐานข้อมูลของสัตว์เศรษฐกิจ ศึกษาและจัดเก็บสร้างข้อมูลความต้องการพื้นฐานที่สำคัญของสัตว์เศรษฐกิจ เช่น โคเนื้อและโคนม เพื่อทำความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโต การสืบพันธุ์ การให้ผลผลิต ได้แก่ ปริมาณ อาหาร วงรอบการเป็นสัด ระดับฮอร์โมน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดการฟาร์ม การดูแลสัตว์ การให้อาหาร การเตรียมการสำหรับการสืบพันธุ์ของสัตว์ ตลอดจนการเตรียมการสำหรับส่งไปแปรรูปเป็นเนื้อสัตว์

image

การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ (Plant Factory or Greenhouse) สำหรับพืชที่ต้องการควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษ สามารถนำข้อมูลมาช่วยในการวิจัยและพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ ให้เป็นระบบการปลูกพืชที่สามารถควบคุม บริหารจัดการสภาพแวดล้อมได้ เช่น แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และธาตุอาหารพืช โดยการใช้ระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถสร้างพื้นที่เพื่อ การเกษตรได้ทุกที่ ได้ทุกฤดูกาล สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้กับพืชที่ต้องการควบคุมคุณภาพเป็นพิเศษ หรือพืชที่สร้างมูลค่าสูง (High-valued Crops) ได้แก่ พืชสมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับ เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น

image

การนำฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือที่อยู่ในระบบการเกษตรแม่นยำ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานของอุปกรณ์ เครื่องมือและระบบต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบ รับรองมาตรฐานของสถานีอากาศ (Weather Stations) เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

image

การนำเอาเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในการจัดการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ สามารถควบคุมความเสี่ยง ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนสร้างผลกำไรได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การควบคุมสภาพอากาศ ทั้งความชื้นและอุณหภูมิ อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการรักษาผลผลิตให้มีความสมบูรณ์ ทั้งในปริมาณและคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

IoT Solution จาก Things on Net เทคโนโลยีคุณภาพระดับสากลแบบครบวงจร ให้บริการทั้งตัวอุปกรณ์ที่มีการรับรอง มาตรฐานจากสถาบันต่างๆ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างละเอียดแม่นยำ รวมถึงสัญญาณการให้บริการ และระบบ Cloud จัดเก็บข้อมูลของ Sigfox ที่มีความปลอดภัยสูง ทำให้สามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ได้ด้วยมาตรฐานระดับสากล

Things on Net เราพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ ด้วยบริการ IoT Solution แบบครบวงจร
สามารถติดต่อเพื่อทดลองใช้บริการฟรี 90 วันได้แล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2564 จำกัดจำนวนเพียง 50 สิทธิ์เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติม
ติดต่อ Contact Center: 02-091-1230 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30–17:30น.)

Things on Net ผู้นำ IoT Solutions ครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก #ThingsonNet #TON #IoT #IoTSolutions #0GNetwork #Technology #Sigfox

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติม
ติดต่อ Contact Center: 02-091-1230 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30–17:30น.)

Line ID : https://lin.ee/gAoJGrh Website : https://thingsonnet.net Facebook : www.facebook.com/ThingsonNet LinkedIn : www.linkedin.com/company/things-on-net YouTube : www.youtube.com/channel/UCUeo3GAjQdN_0FEUScln0kA